Пример курсовой работы. Образец заказа контрольной работы.

Экстра репетитор - Обучение, образование. Курсы, уроки, кружки. Предлагаю:

Математика, физика. Репетитор - преподаватель МФТИ и МИФИ. 

Большой опыт работы с очень слабыми учениками.

Математика, электротехника (ТОЭ), теормех, строймех, сопромат, English: курсовые, контрольные работы, консультации студентам.

Контрольные, курсовые, дипломы Качественное выполнение студенческих работ по всем специальностям на заказ. Решение задач.

О происхождении математики - Нобелевская речь Репетитора


Подготовка к ЕГЭ по математике. Материалы сайта репетитора

Помощь студентам: Математика, физика, экономика, ТОЭ, сопромат и т.д.

решение задач по физике.
Высшая математика. Решение задач.

Математика, статистика, экономика, эконометрика, дискретный анализ, диф. уравнения, ТФКП и т.п.

Преподаватель Физтеха - МФТИ, канд. физ-мат. наук.

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Програма
та контрольне завдання
з дисципліни
„Основи метрології та електровимірювальна техніка”
Одеса ОНПУ 2015

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Програма
та контрольне завдання
з дисципліни
„Основи метрології та електровимірювальна техніка” для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електропостачання” денної та заочної форми навчання
Затверджено
на засіданні кафедри теоретичних основ та загальної електротехніки
Протокол №7 від 28.02.2001
Одеса ОНПУ 2015

Програма та контрольне завдання з дисципліни "Основи метрології та електровимірювальна техніка" для студентів спеціальності 7.090603 "Електротехнічні системи електропостачання" денної та заочної форми навчання

Вступ


Програма дисципліни "Основи метрології та електровимірювальна техніка" затверджена в політехнічному університеті в 1999 р. для бакалаврів за напрямком "Електротехніка" спеціальності "Електротехнічні системи електропостачання".
Контрольне завдання складено із восьми задач, більшість яких мають по 100 варіантів. Перелік задач контрольної роботи встановлюється викладачем та доводиться до відома студентів на установчій сесії напередодні семестру вивчення дисципліни .
Варіант визначається однією або двома останніми цифрами шифру студента (номером залікової книжки).
Остання цифра шифру - це перша цифра варіанта, а передостання цифра шифру - це друга цифра варіанта. Умови використання першої або обох цифр шифру вказані в задачі.
При вивченні дисципліни рекомендується використовувати підручник, посилки на який є в тексті програми. Додаткові підручники та посібники вказані в списку літератури. При виконанні контрольної роботи доцільно використовувати [1, 6, 7, 8].
Основні теми лабораторних робіт [9]:
- електронно-променевий осцилограф;
- методи та засоби вимірювань частоти та куту фазового зсуву;
- вимірювання параметрів елементів кіл постійного та змінного струмів;
- вимірювання потужностей в трифазових колах;
- дослідження індукційних лічильників енергії.
Перелік лабораторних робіт встановлюється викладачем та доводиться до відома студентів на установчій сесії.
До виконання робіт допускаються студенти, які опрацювали відповідні теми курсу та виконали контрольне домашнє завдання.
Консультації по всіх видах занять проводяться викладачем в останню суботу кожного місяця, а також в рамках розкладу щотижневих консультацій викладача цієї дисципліни.
Програма дисципліни
Тема 1. Загальні положення метрології

1.1 Визначення терміну "метрологія". Місце метрології в науці та промисловості. Основні наукові та практичні розділи метрології [1, с. 35-44].
1.2. Поняття: фізична величина, розмір та розмірність фізичної величини, одиниці величин, значення величин [1, с. 10-12].
1.3. Засоби вимірювань: міри, вимірювальні перетворювачі та прилади, установки та інформаційно-вимірювальні системи [1, с. 44-47].
1.4. Визначення метрологічних характеристик. Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань [1, с. 51-53].
1.5. Похибки вимірювальних приладів: абсолютна, відносна, зведена; основна та додаткова; систематична та випадкова; статична та динамічна [1,с. 53-57].
1.6. Клас точності засобу вимірювань: визначення, форми представлення та вигляд позначення [1, с. 57-61].

Тема 2. Засоби вимірювань

2.1. Вимірювальні перетворювачі: шунти, додаткові резистори, подільники напруги, вимірювальні трансформатори струму та напруги. Їх призначення, метрологічні характеристики, схеми підключення з вимірювальними приладами. Розрахунки параметрів шунтів, додаткових резисторів, подільників напруги. Вибір стандартних шунтів, додаткових резисторів, вимірювальних трансформаторів [1, с. 101-109].
2.2. Електромеханічні вимірювальні прилади. Загальна структура побудови приладів. Прилади магнітоелектричної, електромагнітної, електро- та феродинамічної систем. Вольтметри електростатичної системи. Порівняння властивостей приладів перелічених систем [1,с. 116-120, 128-135, 136-140]. Логометри магнітоелектричної та електродинамічної систем [1, с. 121, 135-136].
2.3. Прилади випрямної та термоелектричної систем. Особливості градуювання та аналіз властивостей приладів [1, с. 147-152].
2.4. Електронні вольтметри: структурні схеми побудови, вплив схеми перетворювача на значення напруги, що вимірюється; особливості градуювання електронних вольтметрів змінного струму [1, с. 152-164].
2.5. Цифрові прилади: загальні принципи побудови, методи перетворення аналогового сигналу в дискретний, основні метрологічні характеристики [1, с. 212-214, 220-228].
2.6. Мостові вимірювальні кола постійного та змінного струмів: схеми, рівняння рівноваги [1, с. 186-188, 188-191]. Одинарні та подвійні мости постійного струму [1, с. 191-193]. Мости змінного струму для вимірювання ємності, індуктивності, тангенса кута втрат [1, с. 193-199].
2.7. Реєструючи засоби вимірювань. Загальний огляд методів та засобів реєстрації сигналів вимірювальної інформації [1, с. 257-258, 267-271]. Світлопроменевий осцилограф. Побудова та область використання осцилографа. Вибір осцилографічних гальванометрів для реєстрації сигналів [1, с. 261-267]. Електронно-променевий осцилограф. Структурна схема та методи вимірювання основних параметрів періодичних сигналів [1, с. 175-182, 269, 413-418].

Тема 3. Методи вимірювань електричних величин

3.1. Загальні визначення видів (прямі, непрямі) та методів (зіставлення, врівноваження, диференційного та заміщення) вимірювань [1, с. 19-23].
3.2. Вимірювання напруги та струму в колах постійного та змінного струмів. Методичні похибки методу безпосередньої оцінки при вимірюванні напруги та струму. Особливості вимірювання в колах з несінусоїдною формою кривої [1, с. 238, 391-394, 386-387, 394-400].
3.3. Вимірювання потужностей в колах постійного та змінного струмів. Похибки непрямих методів вимірювань [1, с.400-404].
3.4. Вимірювання активної та реактивної потужностей в трифазових колах (1, с. 404-411). Схеми включення в мережу багатоелементних приладів через вимірювальні трансформатори.
3.5. Аналіз методів та засобів вимірювання частоти [1, c. 411-414]. Електромеханічні, електронні та цифрові частотоміри. Особливості використання метрологічних характеристик частотомірів для оцінки їх похибок [1, с. 135, 164-165, 244].
3.6. Загальні рекомендації до вибору методів та засобів вимірювань кутів фазових зсувів [1, с. 412-413, 417-418]. Принципи побудови та особливості підключення електронних та цифрових фазометрів [1, с. 238 -240].
3.7. Методи та засоби вимірювань параметрів елементів в колах постійного та змінного струмів [1, с. 420-429].

Тема 4. Вимірювальний експеримент


4.1. Вимоги щодо проведення вимірювального експерименту. Методики виконання вимірювань [1, с. 362-364].
4.2. Правила вибору приладів для прямих вимірювань основних електричних величин методом безпосередньої оцінки [1, с. 364-366].

Тема 5. Результат вимірювання та його обробка


5.1. Результат вимірювання та його похибки: абсолютна, відносна; інструментальна, методична, оператора; систематична, випадкова [1, с. 23-27]. Правила та форми представлення результату вимірювань.
5.2. Обробка результатів одноразових прямих та непрямих вимірювань [1, с. 374-377].
5.3. Обробка результатів багаторазових спостережень [1, с. 366-374].

Заключення. Основні напрямки розвитку метрології та електровимірювальної техніки.

Список літератури

Основна

1.Основы метрологии и электрические измерения: Учеб. для вузов / Б.Я.Авдеев, Е.М. Антонюк, Е.М. Душин и др.; Под ред. Е.М. Душина. – 6-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. – 480 с.: ил.
2.Электрические измерения электрических и неэлектрических величин. /Под ред. Е.С. Полищука: - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1984.–359 с.


Додаткова
3.Электрические измерения: Учеб. пособие для вузов / В.Н. Малиновский, Р.М. Демидова-Панферова, Ю.Н Евланов и др.; Под. ред В.Н.Малиновского. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 416 с.: ил.
4.Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учеб. пособие для студ. втузов. – 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Высш. шк., 1989. – 384 с.: ил.
5.Справочник по электроизмерительным приборам / К.К. Кузнецов, В.А. Набебина и др.; Под. ред. В.А. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.: ил.
6.Сборник задач и упражнений по электрическим и электронным измерениям: Учеб. пособие для вузов / Атамалян Э.Г., Аствацатурьян Е.Р., Бодряшова О. Н. и др.; Под ред. Э. Г. Атамалян. – М.: Высш. шк., 1980. – 117 с.: ил.
7.Демидова-Панферова Р.М., и др. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике: Учеб. пособие для студ. вузов / Р.М. Демидова-Панферова, В.М. Малиновский, Ю.С. Солодов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Энергоатомиздат, 1990. – 192 с.: ил.

Методичні вказівки

8. Методические указания и задания для самостоятельной работы студентов по курсу “Метрология и электрические измерения” для бакалавров электротехнических специальностей / Сост. А.В. Яковлев -Одесса: ОГПУ, 1994. – 41 с.
9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи метрології та електричні вимірювання" для студентів електротехнічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. / Укл. О.В. Яковлєв, П.П Селіванов, Ю.Л. Коротецький, І.М. Куделькін – Одеса, ОДПУ, 2000. – 67 с.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Задача 1. Для вимірювання струму I та напруги U (табл. 1.1) в колі постійного струму за допомогою приладу класу точності g з номінальним струмом Iон (або номінальною напругою Uон) та внутрішнім опором

(табл. 1.2.) необхідно:
- розрахувати опори шунта та додаткового резистора і привести схеми вимірювання величин І та U;
- вибрати засіб вимірювання (табл. 1.4.) опору необхідного шунта так, щоб похибка амперметра не перевищувала ± 2.5 %;
- вибрати (табл. 1.3.) стандартний шунт. Використовуючи метрологічні характеристики шунта та приладу, встановити клас точності та ціну поділки отриманого амперметра;
- розрахувати похибку вимірювань струму та надати результат вимірювань у встановленій стандартом формі.


Таблиця 1.1 Таблиця 1.2
Значення струму та напруги Характеристики приладу
Перша цифра І, А U, v
Друга цифра

γ, % Іон,
Uон,
mV
Rо,
W
N,
поділки
1 80 150 1 0.5 5 - 6 100
2 30 75 2 1.0 - 75 10 150
3 45 150 3 0.2 3 - 25 150
4 130 600 4 1.0 - 30 10 100
5 250 300 5 0.5 5 - 15 150
6 90 150 6 0.2 7.5 - 10 75
7 20 300 7 1 0 - 300 100 30
8 75 15 8 0.5 5 - 6 60
9 10 30 9 0.1 - 75 10 150
0 140 75 0 0.2 3 - 10 30

Таблиця 1.3
Основні технічні характеристики шунтів
Позначення Номінальний струм, А Номінальне падіння напруги. тV Клас точності
Р6 2.5; 5; 10; 12.5; 30 0.05
20; 25; 50 0.1
Р114/1 75; 150; 300 45 0.2
75РИ 7.5; 15; 20; 25; 30; 75; 150 75
75ШС 5; 10; 20; 30; 50 0.5
75ШСМ 75; 100; 150; 200; 300
150ШС 150; 300 100
Таблиця 1.4
Основні метрологічні характеристики мостів постійного струму
Тип Схема вимірювання Діапазон вимірювань,
W
Клас точності,
dосн, %
Р369 МО-4 0.0001 ... 0.001 1.0
0.001 … 0.01 0.1
0.01 ... 0.1 0.05
0.1 ... 1 0 02
1 ... 1000 0.005
МО-2 100 … 106 0.005
106 ... 107 0.01
107 ... 108 0.02
108 … 109 0.2
109 … 1.11111*1010 2.0
Р3009 МД-2 10 –8 ... 10-7 2.0
10-7 ... 10-5 0.2
МД-1 10-5 … 10-4 0.05
10-4 ... 10-3 0.02
МД-2 10-3 ... 10-2 0.02
10-2 ... 102 0.01
МО-2 102 ... 107 0.02
107 ... 1.11111*108 0.02
108 ... 109 0.5
109 ... 1,11111*1010 1.0
Задача 2. Електричне коло (двополюсник) змінного струму характеризується напругою U, струмом I, частотою f та кутом фазового зсуву j . Для вимірювання цих величин, а також потужності Р необхідно:
- вибрати та звести в таблицю метрологічні характеристики 2-3 типів приладів безпосередньої оцінки, за допомогою яких можна виміряти надані величини (при необхідності використовуючи вимірювальні перетворювачі);
- оцінити для нормальних умов вимірювань та при незмінних значеннях величин, що виміряються, граничні абсолютні та відносні похибки вимірювань;
- альтернативно вибрати прилади, що забезпечують похибку результату вимірювань не гірше ±2,5 % та виконання інших вимог до приладів, які повинні використовуватись у вимірювальному експерименті; записати результати вимірювань кожної величини у встановленій стандартом формі;
привести принципову схему підключення всіх приладів (та
перетворювачів, якщо вони використовувались) в коло двополюсника.
Таблиця 2.1 Таблиця 2.2
Параметри двополюсника Параметри двополюсника
Перша цифра U, V І, А
Друга цифра f,Нz j, °
1 0 5 0.1 1 50 30
2 380 4.0 2 20*103 60
3 12 0.5 3 400 45
4 220 2.5 4 1000 60
5 0,2 0.01 5 60 45
6 127 3.0 6 10*103 30
7 5 1.0 7 50 45
8 100 5 8 400 60
9 10 0,7 9 2*103 30
0 36 1,5 0 1500 45
Таблиця 2.3
Характеристики приладів для вимірювання струму
Найменування приладу Тип Границі вимірювань Клас точності
%
Частотний діапазон,
Hz
Мікроамперметр М1201 0.3; 0.75; 1.5; 3; 7.5; 15; 75; 150; 300; 750 mA 0.5 -
Амперметр М336 0.075; 0.15; 0.3; 0.75; 1.5; 3; 7.5; 15; 30; 75; 150; 300; 750 mA
1.5; 3; 7.5; 15 А
1.0 -
Міліамперметр Амперметр Э377 Э377 3; 7.5; 15; 30; 75; 150; 300; 750; 1500 mA
1.5; 7.5; 15 А
1.0 50
Амперметр Д504 5; 10; 25; 50; 100; 200
0.5; 1.0; 2.5; 5.0; 10 A
0.2 45-1000
Міліамперметр Амперметр Э513 Э514 10; 20; 25; 40; 50; 100; 200; 250, 500; 1000
1; 2; 2.5; 5; 10А
0.5 40-100
Амперметр Э378 1.5; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 250; 500; 750 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300 A 1.5 50-60
Міліамперметр Т15 5; 10; 30; 100; 300 mA 1.0 0…2*107
Амперметр Т18 0.5; 1; 2.5; 5; 10; 25; 50 А 1 5 50…2*106
Вольтметр з приставкою Ф5051 для вимірювання струму Ф584 2…10; 6…30; 20…100; 60…300 mA
0.2…1; 0.6…3; 2…10;
6…З0 mA
0.02…0.1; 0.06…0.3; 0.2…1 А

0.5 50…105
Таблица 2.4
Характеристики вольтметрів
Найменування приладу Тип Границі вимірювань Клас точ-ності % Частотний діапазон
Мілівольтметр Вольтметр М120 М1201 3; 7.5; 30; 75; 300 mV
3; 7.5; 15; 30; 75; 150; 300; 750 V
0,5 -
Вольтметр М367 3; 7.5; 15; 30; 50; 75; 150; 250; 300; 400; 500; 600; 750 V 1,5 -
Вольтметр Э377 Э378 0.5; 1; 1.5; 3; 7.5; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 500; 600 V 1,5 50; 60 Нz
Вольтметр Э531 Э534 1.5; 3; 7.5; 15; 30; 60; 75; 150; 160 300; 450; 600 V 1,0 (45-1000) Нz
Вольтметр Д5015 7.5; 15; 30; 60; 75; 150; 300; 600 V 0.2 (45-2000) Нz
Вольтметр C700М 7.5; 15; 30; 100; 150; 300; 600 V 1.0 0…20Нz …1Мz
Вольтметр Т16 0.75; 1.5; 3; 7.5; 15; 30; 50 V 1.5 (2…2*106) Нz
Вольтметр Ф534 0.2-1.0; 0.5-3; 2-10; 5-30; 20-100; 50-300 mV
0.2-1.0; 0.5-3; 2-10; 5-30; 20-100; 50-300 V
0.5 10Нz …10МНz
Мікро-вольтметр ВЗ-50 0.03; 0.1; 0.3; 1; 3; 10; 30; 100; 300 mV
1; 3; 10; 30; 100; 300V
4.0 45Нz …1МНz
Вольтметр середньо випрямлених ззнзначень ВЗ-38* 1; 3; 10; 30; 100; 300 mV
1; 3; 10; 30; 100; 300V
2.5; 4.0 45Нz …1МНz
· - Шкала приладу проградуйована в середньоквадратичних значеннях синусоїдної напруги.

Таблиця 2.5
Характеристики фазометрів
Тип фазометра Номінальний струм (напруга) Номінальна напруга Область частот Клас точності Діапазон вимірювань
Д578 5; 10 A 100; 127; 220; 380 V 50; 60 Нz (0±360)°
Д39 5 А 100 V 50;500;1000;4000;
8000;10000 Hz
0,5-1-0,5
Ф2-1 (0,5-50) V (0,5-50) V 20 Нz - 100 kHz (0±180)°
Ф2-16 1 тV 100 V 1 mV 100 V 20 Нz …
…2 МНz
±(0.2+ 0,004φx) (0±360)°
Таблиця 2.6
Характеристики ватметрів
Тип Номінальна напруга,
UH
Номінальний струм
IH
Область частот Клас точності, % Номінальний
cosφ
Д5056 30:75,150; 300:450; 600) V 100;200 mA
0.5; 1; 2.5; 5; 10 А
45…65 – 500Нz

0.1 1
Д5016 30;75;150; 300;450; 600 V 0.025, 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.5; 5; 10 A 45…500 –1000 Нz 0.2 1
Д5004 30;75;150; 300;450; 600 V 10; 20; 25; 50; 100 mA;
0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 2.5, 5; 10 A
45…65 -500
Нz
0.5 1
Д37 100 V 5 А 50; 500; 1000; 4000; 8000; 10000 Нz 2.5 1
Ф530 20; 30; 100; 300 mV
1; 3; 10; 30; 100; 300 V
0.1; 0.3; 1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 mА 20Нz…
…20 kНz
2.5 (0.1;1)

Таблиця 2.7.

Технічні характеристики частотомірів

Тип
Діапазон вимірювань Середня частота,
Клас точності,
%
Діапазон напруги Система
Ф5043
±10% від fo
20…20000 Нz
±10% від fo
20…20000 Нz
(30; 40; 50) x2; x5; x10 0.5* (1...500) V Електронний аналоговий
Э373 ±10% від
50 Нz
2.5* 100; 127; 220; 380 V Електромагнітний (логометр)
Д126
±10% від (50; 400; 500) Нz 1.5 127,220; 380 V Феродинамічний (логометр)
Ф5034
0.1Нz..50МНz - ±[10-4 +(f•Tp)-1] (0,1... 100) V Електронно-лічильний
43-36 10Нz..50 МНz - ±[10-4 +(f•Tp)-1] (0.1... 10) V Електронно-лічильний
*- похибка відповідає класу точності в відсотках від різниці кінцевого та початкового значення діапазону вимірювань (крім діапазону 20...200 Нz).
Задача 3. Для вимірювання активної енергії Wa, напруги U та струму I в однофазному колі частотою 50 Нz з визначеним коефіцієнтом потужності соsφ необхідно:
- вибрати вимірювальні трансформатори струму та напруги, амперметр, вольтметр та індукційний лічильник;
- проаналізувати навантаження вторинних кіл вимірювальних трансформаторів, використовуючи орієнтовні значення потужностей власного споживання обмотками приладів (табл. 3,5). При необхідності вибрати інші типи засобів вимірювань;
- оцінити похибки вимірювань U, І, Wa за нормальних умов експерименту та подати результати вимірювань у встановленій стандартом формі, якщо тривалість вимірювання енергії складає Δt годин;
- привести схему вимірювань.
Таблиця 3.1 Таблиця 3.2
Значення напруги та соsφ Значення струму та Δt
Перша цифра U, kV соsφ
Друга цифра I.А Δt, h
1 2.9 0.98 1 25 0.7
2 0.38 0.92 2 40 2.0
3 5.8 0.93 3 20 0.5
4 3.5 0.95 4 50 0.2
5 10 0 9 5 30 0.1
6 9.8 0.97 6 45 0.8
7 3.1 0.96 7 80 0.5
8 10.2 0.98 8 75 0,4
9 6.2 0.91 9 25 4.0
0 0.4 0.95 0 100 0.5

Таблиця 3.3
Характеристики однофазових індукційних лічильників
Тип Номінальний струм,А Номінальна напруга,
V
Клас точності Перевантаження
СО-2М2 5,10 127;220 2,5 3
СО-И445 2,5; 5; 10; 20 110; 127; 220; 220; 250 2,0 4
СО-И447 2,5 ;5, 10 110; 115; 120; 127; 220;230;240;250 2,0 6
СО-5 5: 10 127;220 2,5 3
Таблиця 3.4
Характеристики вимірювальних трансформаторів струму та напруги
Тип
Клас точності Номінальні первинні величини I (або U) Номінальні вторинні величини I(або U) Номінальне навантаження
И56М
0,1 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50;
60;75;100;150;200;250;300 A
1;5 А 15 V•А
И54М
0,2 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 A 5 А 10 V•А; 0,4Ω
И509
0,2 5; 6; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30,40; 60;
75;80;100;150;200;300;400; 500 А
5 А 15 V•А
УТН-1
0,2 220;380 V 100; 100/ V 15;10 V•А
500 V 100/ V 5 V•А
И510
0,1 3000;6000 V 100/ ; 100V 10 V•А
10000;15000 V 150 V 15 V•А
И50
0,2 3000;6000 V 100 V 15 V•А
10000;15000 V 100/ V
10 V•А

Таблиця 3.5
Орієнтовні значення потужностей власного споживання приладів
Система або вид приладу Потужність, V• А
амперметрів та
послідовних обмоток
приладів при струмі 5 А
вольтметрів та
паралельних обмоток
приладів при напрузі 100 V
Електростатична - 0
Магнітоелектрична 0,2-0,5 0,1...1
Випрямна 0,2-0,5 0,1...1
Електромагнітна 2...8 2...5
Електродинамічна 3,5-10 3...9
Фазометри електродинамічні

3-4 5...8
Лічильники індукційні 1...1,25 1...4
Термоелектричні 1-1,5 0,5...1,5
Електронні - 0,0001...0.2
Цифрові - 0,001...0,2
Задача 4. Привести схему підключення індукційних лічильників активної Wa та (або) реактивної Wp енергій в трифазовій системі напруг. Кількість лінійних проводів Nпр системи, число вимірювальних елементів лічильників та необхідність використання трансформаторів струму (ТС) і напруги (ТН) приведені в табл.4.1. Номер варіанту відповідає першій цифрі шифру.
Таблиця 4.1.
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Кількість проводів системи. Nпр

3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
Вимірюєма енергія
Wa Wa
Wp
Wa Wр Wa Wр Wa
Wp
Wa Wa
Wp
Wр
Кількість елементів лічильників Акт. 2 2 3 - 3 - 2 3 2 -
Реакт - 3 - 3 - 3 3 - 3 3
Наявність вимірювальних трансформаторів
ТС ТН
ТС ТС
ТС
ТС
ТС ТН
-
ТС ТН
ТН ТС ТН

Задача 5. В трифазовому колі з симетричною системою лінійних напруг UЛ (табл. 5.1) навантаження з'єднано "зіркою" та приєднано кількістю N проводів. Характер навантаження - активно-ємний. Послідовність фаз А-С-В-А. По приведеним в табл. 5.1 та 5.2 значенням лінійних напруг, кількості з'єднуючих проводів, а також фазних струмів та кутів фазового зсуву, необхідно:
- побудувати векторну діаграму фазних струмів та лінійних і фазних напруг для визначення необхідних для розрахунків величин;
- привести схеми підключення мінімальної кількості ватметрів для вимірювання активної Pλ та реактивної Oλ потужностей трифазового навантаження;
- розрахувати покази кожного ватметра та потужності Рλ і Oλ всього навантаження;
- оцінити похибку вимірювань потужностей ватметрами, прийнявши за дійсні значення відповідні потужності, розраховані за формулами:
РλД = UA IA соsφA + UB IB соsφB + UC IC соsφC
Перша цифра UЛ, V N
Друга цифра IA,A IB,A IC,A φA, ° φB, ° φC, °
1 220 3
1 2.0 3.3 3.0 30 11 45
2 380 3
2 4.0 4.2 2.0 30 47 45
3 127 3
3 3.0 3.0 20 45 73 45
4 400 4
4 3.0 2.3 4.0 45 30 45
5 110 4
5 3.0 4.0 3.7 30 45 45
6 440 3
6 2.0 4.0 4.5 60 45 65
7 600 3
7 4.0 3.0 5.0 60 45 37
8 100 4
8 4.0 2.0 3.0 30 60 0
9 300 4
9 2.0 2.1 2.0 45 24 30
0 250 3
0 3,0 3,2 2,0 30 30 30
QλД = UA IA sinφA + UB IB sinφB + UC IC sinφC
Таблиця 5.1. Таблиця 5.2.
Задача 6. Для кола з несинусоїдною формою кривої(табл. 6.3, перша цифра), параметри якої приведені в табл. 6.1 необхідно:
- розрахувати середньоквадратичне U, середньо випрямлене Uс.в, середнє значення напруги та амплітуду Uмах її змінної складової;
- вибрати вольтметри для вимірювання цих параметрів та визначити їх покази.
Таблиця 6.1
Друга цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Період Т, mS 10 20 5,0 0,1 1,0 0,2 0,05 0,01 10-3 2,0
Максимальне значення,Umax, V 90 80 100 70 25 30 10 20 35 5,0

Таблиця 6.2
Характеристики електронних вольтметрів
Тип Частотний діапазон Діапазон вимірювань Клас точності Вимірюване значення Вхід вольтметра Градуюван-ня шкали
ВЗ-42 20MНz-10МНz від 0,1 mV до 300 V 2,5-6,0
СКЗ, НДФ
закритий СКЗ, НСФ
ВЗ-50 45 Нz-5МНz від 0,03 mV до 300 V 1,5-15 СКЗ, НДФ закритий СКЗ, НСФ
ВЗ-44 (0,02-20)
kHz
від 0,03 mV до 300 V 2,5 СВЗ, НСФ відкритий СКЗ, НСФ
ВК7-10А (0,02-20)
kHz
від 10 до 300 V 1,0 СВЗ, НСФ відкритий СКЗ, НСФ
ВЗ-38 20 Нz-5МНz від 1 mV до 300 V 2,5-4,0 СВЗ, НСФ закритий СКЗ, НСФ
ВК7-9 20 Нz-700МНz від 0,3 до 100 V 4,0
АЗ
закритий СКЗ, НСФ
Вк7-15 20 Нz-
700МНz
від 0,2 до 100 V 2,5 АЗ закритий
СКЗ, НСФ
В4-12 500 Нz-5МНz від 1 тУ до 300 V 4,0 - 6,0 АЗ закритий
АЗ
В4-14 25 Нz-300
kHz
від 0,01 до 100 V 4,0 - 6,0 АЗ відкритий
АЗ
Примітка: СКЗ — середньоквадратичне значення; СВЗ — середньовипрямлене значення; АЗ - амплітудне значення; НДФ - напруга довільної форми; НСФ напруга синусоїдної форми.
Границі вимірювань вольтметрів в діапазоні вимірювань - 0,1; 0,5; 1; 3; 10; 30;100; 300 mV; 1; 3; 30; 300 V.

Таблица 6.3
Задача 7. Оцінити похибку результату однократного вимірювання та записати результат у встановленій формі. Показ приладу дорівнює 0,8 частки від верхньої границі вимірювань приладу. Характеристики приладу та умови вимірювань приведені в табл.. 7.1 та 7.2 відповідно.
Таблиця 7.1
Характеристика приладів
Перша
цифра
Тип
приладу
Верхня границя Ціна поділки Клас
точності
Параметри
вимірювального кола
Частотний діапазон, Нz, (нормальний)
0;5 М330 1.0 А 0.05 А/div 1.5 0,075 Ω -
1;6 Д5015 30 V 0.2 V/div 0.2 500 Ω 0...1000...2000
2;7 М1152 5 mА 0,05 mА/div 0,5 200 Ω -
3;8 Д5014 300 V 5 V/div 1.0 5000 Ω 0 ... 100 ...1500
4;9 Д364 300 mА 5 mА/div 0,2 0,05 Ω 0… 1000...2000

Таблиця 7.2
Умови вимірювання
Друга цифра Опір навантаження, Ω Температура повітря, °С Напруженість магнітного поля,
H, A/m
Відхилення положення приладу,
Δ αo
Частота вимірювамої величини,
Нz
0 300 30 - 5 -
1 120 10 400 - 400
2 1000 35 - 8 -
3 180 15 400 12 400
4 450 20 - 15 1500
5 60 30 400 - -
6 15 25 400 5 1500
7 4000 35 - 10 -
8 2000 20 - 10 1500
9 500 10 400 8 1000

Відхилення температури повітря tп від нормальної tп =20° на кожні 10К в межах від 10° до 35° викликає похибку, яка не перевищує основну. Зовнішнє магнітне поле напруженістю Н = 400 А/m викликає похибку ±1,5%. Відхилення Δ α приладу від нормального положення на кожні викликає похибку, яка не перевищує основну. При вимірюванні величини, частота якої відповідає робочому частотному діапазону приладу виникає додаткова похибка не більше основної.

Задача 8. В колі з частотою (50,0 ± 0,5) Hz виміряні напруга 250V, струм , потужність Р = 800 W та Q = 600 Var. Час вимірювань (60 ± 3) s. Характеристики засобів вимірювань: вольтметра UH = 500V, с/d =1,0/0,5; амперметра ІH = 5 А, γH=2,5%; вимірювачів потужностей δ = 2,5 %. Подати результати непрямих вимірювань згідно з табл. 8.1.
Таблиця 8.1
Перша цифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Параметр, що
вимірюється
Z, Ω sinφ WA,
W*S
L,H
cosφ R, Ω Wp,
Var
XL, Ω S,VA QL=XL/R

Как писать курсовую работу

Изменение темы и переход от одного научного руководителя к другому допускаются только по окончанию учебного года и получению оценки за курсовую работу прошедшего года.
Курсовые, рефераты, доклады, набор текста, курсовые не бесплатно.
курсовая, темы курсовых по гражданскому праву, купить курсовую работу, имидж курсовая, анализ финансового состояния курсовая, скачать курсовую работу по экономике.
Курсовые по информатике. Бесплатные курсовые. Заказ курсовой.
Также на сайт часто добавляются новые бесплатные курсовые, лабораторные и дипломы. То есть вы можете скачать бесплатно курсовую с отчетом и необходимыми расчетами.
Курсовые работы
Тематика дипломных и курсовых работ по специальности «Связи с общественностью» на 2013-2014 учебный год. Курсовая работа. Курсовые и дипломные работы.

1 комментарий:

 1. Пример курсовой контрольной работы:
  Примерный вариант экзамена по прикладной математике и ЭММ
  Прикладные модели и ЭММ-М.
  Дается 1 час
  Дана кривая Лоренца .
  Какую часть дохода получают 25 % наиболее низко оплачиваемого населения? Найти коэффициент неравномерности распределения дохода. (8 баллов)

  Составить и решить задачу планирования производства, данные для которой приведены в таблице (8 баллов)
  Расход ресурсов на единицу продукции Запасы ресурсов
  №1 №2
  Ресурс 1 1 2 8
  Ресурс 2 2 3 18
  прибыль 3 2

  Когда множитель приведения будет больше: при математическом или банковском учете простыми процентами? (6 баллов)

  Даны две облигации, платежи по которым и стоимость инвестиции указаны в таблице.
  Срок Облигация 0 1 2 3
  платежи A -94 10 10 110
  B -98 10 10 110
  Какая из данных облигаций имеет более высокую внутреннюю доходность при ежегодном начислении процентов? (6 баллов)
  а) A; б) B; в) одинаковы.

  Пусть планируемая стоимость инвестиции в облигацию с ежегодными платежами и сроком до погашения 4 года совпадает с ее фактической стоимостью в момент времени . Пусть в начальный момент времени безрисковые процентные ставки равны r=0,1, а момент времени t=0,5 они становятся равными .
  Выберите правильное утверждение. (6 баллов)
  а) ; б) ; в) .

  Дана доходности трех ценных бумаг 0,111 , 0,172 , 0,207
  и матрица ковариации доходностей

  Составить математическую модель Марковица задачи отыскания портфеля с наименьшим риском и заданным уровнем доходности r= 0,159 . (6 баллов)
  ОтветитьУдалить